Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Tiêu Vĩnh Ngọc – Diễn Châu – Nghệ An Cơ sở cai nghiện ma túy TIÊU VĨNH NGỌC chi nhánh Thanh Hóa Tiêu Vĩnh Ngọc – Con đường từ nghiện ma túy đến nghiện từ thiện, khuyến học Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc – Thanh Hóa Chi nhánh Hà Nội Kỷ Niệm ngày 26/6
Tạo việc làm cho người nghiện sau cai

Tạo việc làm cho người nghiện sau cai

Hiện tại, trên địa bàn cả nước có hơn 20 trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện. Phần đa các trung tâm đó được quản lý bởi những người